Podmienky súťaže

MUZIKOMAT CZ / SK 2018
 
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 1. Organizátorom súťaže je:
  Dom kultúry Vsetín, spol. s r.o.
  so sídlom Svárov 1055
  755 01 Vsetín, 
  IČ:  47972114

 2. Divadlo Púchov
  Hoenningovo námestie 2002
  02001 Púchov
  IČO: 00490741

(ďalej len „Organizátor“)
 

Súťaž sa riadi týmito pravidlami (ďalej len „Pravidlá“) a ďalej najmä § 845 a nasledujúcimi občianskeho zákonníka. Súťaž nie je spotřebitelskou ani inou lotériou v zmysle zákona č. 202/1990 Zb., o loteriách a iných podobných hrách.
Súťaž je organizovaná v súvislosti s projektom MUZIKOMAT jako cezhraničná spolupráca medzi DK Vsetín a DK Púchov, ktorý vznikol za podpory 
Európskej únie, Európského fondu pre regionálny rozvoj – Spoločne bez hraníc, Fondu mikroprojektov a Regiónu Biele Karpaty – Správca Fondu.

 

2. PRIEBEH SÚŤAŽE

Téma sútaže: najlepší neprofesionálny muzikant či hudobná skupina z prihraničných oblastí Českej a Slovenskej republiky, bez rozlíšenia žánru.

Spustenie súťaže – registrácia interprétov: 01. 04. 2018 

Uzávierka prihlášok: 31. 05. 2018

Súťažné hlasovanie fanúšikov: 01. 06. 2018 - 31. 07. 2018

Koncert víťazných kapiel: 19. 08. 2018 – Púchovské kultúrne leto (Pešia zóna, Púchov) a 08. 09. 2017 – Valašské záření (Dolní náměstí, Vsetín)

 

Vlastná hudobná súťaž českých a slovenských neprofesionálnych hudebných zoskupení či muzikantov jednotlivcov prebieha na webovom portáli  www.muzikomat.eu prostredníctvom on-line hlasovania fanúšikov.

 

Dielčie fázy aktivity a podmienky:

 Registrácia interprétov – prihláška do súťaže prostredníctvom jednoduchého registračného formulára, kde jednotliví účastníci uvedú základné informácie o sebe (kapele), priložia jednu profilovú fotografiu a vložia min.2 - max.3 nahrávky vo formáte MP3 v požadovanej kvalite min. 128 Kb/s do veľkosti 10 MB, pričom aspoň jedna z nich musí byť autorskou skladbou v materskom jazyku účastníka súťaže (teda v slovenčine, češtine).

 

Ďalšie podmienky pre účasť v súťaži sú nasledovné:

- každý záujemca o účasť v súťaži sa môže súťaže zúčastniť iba raz

- prihlásení interpréti musia mať miesto svojho pôsobiska v nasledujúcich prihraničných oblastiach: CZ-Zlínsky, Juhomoravský a Moravskoslezský kraj. SK-
  Trenčiansky, Žilinský a Trnavský samosprávny kraj.

- víťazi predchádzajúcich ročníkov súťaže sa už do nasledujúcich ročníkov súťaže zapojiť nemôžu

- všetky súťažné skladby musia byť otextované

- skladby nesmú obsahovať xenofóbne, nábožensky či inak znevažujúci, vulgárny a diskriminačný text

- účastník súťaže poskytne organizátorovi (-om) súhlas s verejnou produkciou prihlásených nahrávok (urobí tak v rámci registr. formulára)

 

Usporiadateľ si vymedzuje právo prihláseného interpréta, ktorý poruší či nedodrží akúkoľvek i z hore uvedených podmienok Sútaže, neodkladne zo Sútaže vylúčiť a celú prezentáciu prihláseného interpréta vrátane skladieb z webového portálu odstrániť.

 

Hlasovanie fanúšikov - hlasovanie priaznivcov priamo na webovom portáli Súťaže. Na základe výsledkov hlasovania vzídu dvaja víťazi Súťaže (najlepší český a najlepší slovenský interprét), ktorí obdržia najväčší počet hlasov. Výsledky hlasovania budú prezentované na webovom portáli súťaže a www stránkach partnerov a tiež prostredníctvom tlače. Víťazi súťaže sa potom budú prezentovať na verejných podujatiach oboch usporiadateľov súťaže.

 

Výhra a jej odovzdanie:

 Víťazi Súťaže – najlepší český a slovenský interprét – budú oznámeni 01. 08. 2018 po ukončení on-line hlasovania.

 Cena najlepšej českej a slovenskej víťaznej kapele alebo interprétovi bude odovzdaná na verejnom vystúpení u oboch usporiadateľov Súťaže formou honoráru v súhrnnej výške: 10 000 Kč/kapela (+ cestovné).

 

Ďalšie ustanovenia:

• Tieto pravidlá sú po dobu trvania súťaže zverejnené na internete na adrese www.muzikomat.eu.

• Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá po dobu trvania súťaže v prípade potreby dopĺňať spôsobom nemeniacim ich podstatu.

• Prihlásením do súťaže, tj registráciou na www stránkach projektu vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň súťažiaci vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska, prípadne podobizne, obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch usporiadateľa a objednávateľa a na internetových stránkach. Súťažiaci takisto udeľuje súhlas k e-mailovému a telefonickému kontaktovaniu. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu súťažiaceho je dobrovoľné a na spracovaní jeho osobných údajov sú založené podstatné princípy súťaže. Správca zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov.

• Účastník súťaže má právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vysvetlenie a prípadne odstránenie nevyhovujúceho stavu vzniknutého pri spracúvaní jeho osobných údajov, ako aj ďalšie práva podľa § 21 zákona č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov .

• Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

• Prezentácie hudobných nahrávok na stránkach projektu budú k dispozícii po dobu trvania projektu.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Euroregión Bílé-Biele Karpaty Trenčiansky samosprávny kraj
FOND MIKROPROJEKTŮ

Úvod
Aktuality
Podmienky súťaže
Prihlásiť sa do súťaže
Prehľad súťažiacich

O nás
Kontakty
Koncerty

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Svárov 1055
755 01 Vsetín

tel.: (+420) 575 755 255
e-mail: dkvsetin@dkvsetin.cz
web: www.dkvsetin.cz

Dom kultúry Púchov

Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov

tel.: (+421) 042 4631 302
mob.: (+421) 0908 718 662
e-mail: dkpuchov@pobox.sk
web: www.dkpuchov.sk